برای

حرف های عاشقانه من

برای تو می نویسم

برای تو می نویسم :
برای تویی که قلبت پاک است !
برای تویی که تنهایی ام پر از یاد توست
برای تویی که قلبم منزلگـاه عشق توست
برای تویی که عشقت معنای بودنم است .!۱۶۴ ۱۵۲

می نویسم برای تو


می‌ نویسم تو
سنجاق می کنم روی قلبم،
و
 تپیدن آغاز می‌شود...!

۱۷۹ ۱۹۵