بغض

حرف های عاشقانه من

باران که می بارد

باران که می بارد
دلم برایت تنگ تر می شود
راه می افتم
بدون چتر، من بغض می کنم، آسمان گریه


۹۸ ۱۰۳