دلتنگ

حرف های عاشقانه من

دلم برایت تنگ شده

دلم برایت تنگ شده

تنگ که می‌گویم

نه مثل تنگی پیراهن

دلتنگی من

شبیه حال نهنگی است

که به جای اقیانوس

او را در تنگ ماهی انداخته‌اند

دلم برایت تنگ شده است

این یعنی ریه‌های من،

دم و بازدم نفس‌های تو را کم آورده اند...


۱۱۳ ۱۲۴

دلتنگی من


یادم باشد دیگر هرگز خاطره هایم را کند و کاو نکنم!

مثل آتش زیر خاکستر می ماند…

حساب از دستم در رفته…

چندمین بار است که با یاد نگاه آخرت آتش می گیرم….؟؟

۱۵۶ ۱۷۵