رفت

حرف های عاشقانه من

عشق از سر رفت بیرون ...

عشق از سر رفت بیرون و غرور او نرفت
ناز مهمان را ز صاحب خانه می‌باید کشید


۱۶ ۱۲

او رفت و انتظارش باقیست

او رفت و انتظارش باقیست
پشت قدمش عبور اشکم جاریست
ای کاش بداند که پس از او عمری
در خلوت من همیشه جایش خالیست

۱۰۵ ۱۲۲