زندگی

حرف های عاشقانه من

روی دیوار می نویسم.

۴۶ بازديد ۰ نظر

روی دیوارا می نویسم تک تک خاطراتو

بدی هاتو می سوزونم می کشم خوبی هاتو

تا بدونی با تو زنده ام زندگی می کنم من

بی قرار توام چشم انتظار توامشعر عاشقانه زندگی زیباست

۴۱۷ بازديد ۰ نظر