فراموشی

حرف های عاشقانه من

فراموشی سخت است...

فراموشی سخت است
انتظار هم سخت است
اما از همه سخت تر این است
که ندانی باید انتظار بکشی یا فراموش۷۴ ۶۹