ناشناس

حرف های عاشقانه من

بعد من...

۳۸ بازديد ۰ نظر
بعد من با یاد من افسوس مى ماند به جا
در میان کلبه ها فانوس مى ماند به جا
میروم تا گم شوم در جاده هاى ناشناس
کس نمی یابد مرا ، افسوس مى ماند بجا …