نیستی

حرف های عاشقانه من

وقتی تو نیستی...

وقتی تو نیستی همه نیستن...

نه که نیستن!

هستن!

ولی مثل تو نیستن!۷۲ ۶۸

وقتی تو نیستی عشقم

* وقتی ازم دوری شب نقطه چین میشه

* دیوار این خونه دیوار چین میشه

* وقتی ازم دوری از زندگی سیرم

دنیا رو با قلبت اندازه می گیرم


۱۲۴ ۱۵۸