کودکی

حرف های عاشقانه من

کاش میشد؟

۲۰ بازديد ۰ نظر
کاش میشد بچگی را زنده کرد
کودکی شد،کودکانه گریه کرد
شعر ” قهر قهر تا قیامت” را سرود
آن قیامت، که دمی بیش نبود
فاصله با کودکی هامان چه کرد ؟
کاش میشد ، بچگانه خنده کرد …


دنیای کودکی من

۶۵۲ بازديد ۰ نظر