تنگم

حرف های عاشقانه من

دلتنگم نه برای تو...

۴۵۸ بازديد
دلتنگم نه براى تو!
براى کسى که فکر میکردم تو بودى:
این روزها هرکس گفت عاشقتم
بپرس تا ساعت چند؟

بی قرار توام..

۲۹۴ بازديد

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست
آه بی تاب شدن، عادت کم حوصله هاست

همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد
بال وقتی قفس پرزدن چلچله هاست

بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

باز می پرسمت از مساله ی دوری و عشق
و سکوت تو جواب همه ی مساله هاست!