توان

حرف های عاشقانه من

تو می گذری..

۲۸۱ بازديد

تو می‌ گذری

زمان می‌ گذرد

چه کنم..!؟

با دلی که از تو

توان گذشتنش نیست