حسرت

حرف های عاشقانه من

در آرزوی بوس...

۸۰۰ بازديد

در آرزوی بوس و کنارت مردم
وز حسرت لعل آبدارت مردم

قصه نکنم دراز کوتاه کنم
بازآ بازآ کز انتظارت مردم


در آغوش تو

۱,۰۹۶ بازديد
غرق شدن،
اتفاق بدیست.
مگر
در آغوش تو


بر لب دریای...

۱,۲۶۹ بازديد
بر لب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی
ازتمام دار دنیا ،عزیزی دارم صمیمی
گاه و بیگاه یادی از ما میکند
با مرامش شرمسارم میکند


در حسرت دیدار توام

۱,۸۹۱ بازديد
در حسرت دیدار تو اوره ترینم


تو کجایی تو کجاییحسرت دیدار

۱,۶۸۲ بازديد