خلوت

حرف های عاشقانه من

نه نغمه نی خواهم...

۲۹۲ بازديد
نه نغمه نی خواهم و نه طرف چمن

 

نه یار جوان نه باده صاف کهن

خواهم که به خلوتکده ای از همه دور

"من باشم و من باشم و من باشم و من "

او رفت....

۳۱۵ بازديد
او رفت و انتظارش باقیست
پشت قدمش عبور اشکم جاریست
ای کاش بداند که پس از او عمری
در خلوت من همیشه جایش خالیست