خواهد

حرف های عاشقانه من

هر که با مرغ هوا دوست شود...

۵۰۷ بازديد

هر که با مرغ هوا دوست شود

خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود


شعر پاییزی

۷۷۳ بازديد

عمر ما عاقبت ای دوست بسر خواهد رسید

باد پاییز ندانی بی خبر خواهد رسید

گل نباشیم اگر گلشن چو خارستان کنیم

بعد ما خار فراوان به ثمر خواهد رسید . . .