ز جام

حرف های عاشقانه من

یک جرعه ز جام تو ....

۱,۰۴۹ بازديد

یک جرعه ز جام تو تمامست تمام 

جز عشق تو در دلم کدامست کدام

در عشق تو خون دل حلالست حلال

آسودگی و عشق حرامست حرام