سخت

حرف های عاشقانه من

فراموشی سخت است...

۱۳۵ بازديد
فراموشی سخت است
انتظار هم سخت است
اما از همه سخت تر این است
که ندانی باید انتظار بکشی یا فراموش