غرقم

حرف های عاشقانه من

تو می خندی به کردارم..

۱۸۴ بازديد
تو می خندی به کردارم و من در خنده ات غرقم
که این حال خرابم را فقط دیوانه می فهمد …


تو می خندی...

۲۸۴ بازديد
تو می خندی به کردارم و من در خنده ات غرقم
که این حال خرابم را فقط دیوانه می فهمد …