قادر

حرف های عاشقانه من

دوست داشتن تو..

۱۵ بازديد
دوست داشتنِ تو
بذری ست که هیچ گاه
هیچ زارعی قادر نیست
مطابق آن را در جهانم بِکارَد