ندانی

حرف های عاشقانه من

فراموشی سخت است...

۱۳۴ بازديد
فراموشی سخت است
انتظار هم سخت است
اما از همه سخت تر این است
که ندانی باید انتظار بکشی یا فراموش