نیستن

حرف های عاشقانه من

وقتی تو نیستی...

۳۳۶ بازديد

وقتی تو نیستی همه نیستن...

نه که نیستن!

هستن!

ولی مثل تو نیستن!