نیستی

حرف های عاشقانه من

چیزی از این بهار..

۲۶۹ بازديد

چیزی از این بهار در آغوشِ من کم است

تو نیستی و یکسره اُردی جهنم است…

وقتی تو نیستی...

۳۳۶ بازديد

وقتی تو نیستی همه نیستن...

نه که نیستن!

هستن!

ولی مثل تو نیستن!وقتی تو نیستی عشقم

۵۸۸ بازديد

* وقتی ازم دوری شب نقطه چین میشه

* دیوار این خونه دیوار چین میشه

* وقتی ازم دوری از زندگی سیرم

دنیا رو با قلبت اندازه می گیرم