چندان

حرف های عاشقانه من

در دل دردیست...

۲۲۲ بازديد
در دل دردیست از تو پنهان که مپرس
تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس
با این همه حال و در چنین تنگدلی
جا کرده محبت تو چندان که مپرس