شبهای

حرف های عاشقانه من

خفته ای در خاطرم

۱,۰۹۶ بازديد
خفته ای در خاطرم
در آغوشی نهانی
میان مرزی از شب احساس
تا صبح لرزان دستان نیازم
هرگز نیست
آنچه در باور
شبهای عاشقانه است
غم من …