آرشیو بهمن ماه 1396

حرف های عاشقانه من

شعر عاشقانه یه عمر منتظر نشستم

۴۷۸ بازديد

یه عمره منتظر نشستم

دست گرمتو بذار تو دستم

پا به پای میام هرجا که خواستی

من گوهر یک دانه پرستم

چرخ می چرخه و شب نمی مونه

چی میشه فردا کسی چه می دونه؟

شعر عاشقانه زندگی زیباست

۸۵۷ بازديد

 

جغرافیای کوچک من بازوان توست

۴۸۵ بازديد
 

شعر عاشقانه زلف یار

۴۸۸ بازديد

 زلف آن است

که بی شانه دل از جا ببرد


به بعضی ها باس گفت

۱,۱۷۴ بازديد