نخواهم

حرف های عاشقانه من

خداوند نمیخواهد ما به هم برسیم...

۱,۳۲۲ بازديد
خداوند نمیخواهد ما به هم برسیم
می دانی دلیلش چیست ؟
می داند که اگر کنارم باشی
دیگر هیچ وقت ، هیچ چیز
از او نخواهم خواست


گفته بودم....

۱,۲۸۸ بازديد
گفته بودم
به کسی عشق نخواهم ورزید
آمدی و همه ی فرضیه ها ریخت به هم


تو را هیچ گاه..

۱,۲۸۵ بازديد
تو را هیچ گاه آرزو نخواهم کرد !
تو را لحظه ای خواهم پذیرفت که خودت بیایی
نه با آرزوی من …