نیست

حرف های عاشقانه من

با او چه خوب می شود...

۹۱ بازديد

با او چه خوب می شود از حال خویش گفت
دریا که از اهالی این روزگار نیست

روزش مهم نیست..

۱۶۱ بازديد
روزش مهم نیست،
همه چیز به خنده ى اول صبحت بستگى دارد…
کافیست بخندى،
تا تمام روز را در آسمان قدم بزنم
امتحان کن


اگر میدانی که در دنیا کسی هست ....

۱۷۲ بازديد
اگر میدانی که در دنیا کسی هست که با دیدنش…
رنگ رخسارت تغییر می کند
و صدای قلبت ابرویت را به تاراج می برد…
مهم نیست که او مال تو باشد
مهم این است که فقط باشد…
زندگی کند…
لذت ببرد
و نفس بکشد…