کدام

حرف های عاشقانه من

یک جرعه ز جام تو ....

۱,۰۴۸ بازديد

یک جرعه ز جام تو تمامست تمام 

جز عشق تو در دلم کدامست کدام

در عشق تو خون دل حلالست حلال

آسودگی و عشق حرامست حرام


ز کدام ره رسیدی..

۱,۱۰۹ بازديد

ز کدام رَه رسیدی؟ زِ کدام در گذشتی؟
که ندیده دیده ناگه به درونِ دل فتادى؟